El Dialogo Posible 3 Culturas


ir a contenido

Menu Principal:


Persa

   

 

بیانیه

 

ما شرکت کنندگان و برگزار کنندگان سمیناربین المللی " انعکاس فرهنگهای سه گانه در شخصیتهای دون کیشوت " که از 16 تا 19 آوریل 2007 در تولدو برگزار شد اعلام می داریم:

این واقعیتی انکار ناپذیر است که ریشه های مشترکی که اعضای فرهنگهای سه گانه را پیوند می دهند بسیار عمیقتر از رخدادهایی هستند که ما را از یکدیگر دور می کنند.

نزدیکی و توانایی برای همزیستی متقابل که توسط اکثریت قابل توجه نشان داده شده است تاریخ طولانی تری از رویارویی هایی دارد که در جنگهای ویرانگر ما را از هم جدا می کند. به هر روی ما در این مورد قضاوت نمی کنیم چون شکافهای اجتماعی ایجاد شده به دلیل نابرابریها و بی تفاوتیها به طور فزاینده ای عمیق هستند و ما را از دفاع از منافع مشترکمان باز می دارند.

ما این شانس را در اختیار داریم که راهمان را اصلاح کنیم ، برای این کار بسیار ضروری و لازم است که جامعه مدنی و جامعه سیاسی و جامعه در کل ، خود را بصورت فردی و جمعی موظف به گفتگویی که قادر است ما را به هم نزدیک تر کند و به ما در ک بهتری از یکدیگر و اندیشه هایمان بدهد، بنمایند.

سیاست باید بخش موثری از این روند باشد ، اما دیگر به تنهایی کافی نیست زیرا حقایق این را به ما می گوید. وقتی سیاست برپایه ایده ها نباشد به جایی ختم نمی شود. اجلاس تولدو نشان داد که فرهنگهای سه گانه زیربنایی برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ایجاد می کنند که تصدیق و تقدیر تفاوتها را همراه با پیوستگیهای مشترک در برمی گیرد که پیش شرط لازم برای هر جامعه مدرن ، دمکراتیک و چندصدایی است.

ما اکنون این شانس را داریم که شکوفه صلح را به  جایی که نفرت رشد کرده است ، و عدالت اجتماعی را به جایی که بدبختی همه جا را فرا گرفته بیاوریم.

راه دشوار است ولی غیر ممکن نیست. طولانی است ولی بی پایان نیست. اهداف دورند ولی دست نایافتنی نیستند. اگر عجله کنیم به دنیایی دست خواهیم یافت ک

 

Nuestro agradecimiento por la traducción al Dr.Yasser Salimi,Board Member

Islamic Conference Youth Forum.Education . Irán

 
 

PAZ

 

SALAM

 

SHALOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumese

Si desea sumarse
a la declaración

envíe un email
con su nombre,
apellidos, profesión
y país a:

reflejo3c@hotmail.com


a

b

c

d

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

Portada | Quienes somos | Declaraciones | Participantes | Conferencias | Proyectos | Artículos | Noticias


Regresar a contenido | Regresar al menu principal